По какъв начин да получа удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот?

Какво всъщност ми се случва?

Искам да сключа сделка с недвижим имот, чийто собственик съм в съсобственост с няколко други лица или самостоятелно. За това начинание ми е нужно удостоверение за данъчна оценка на недвижимия имот.

На какво е нужно да обърнем повече внимание?

Необходимо е да посетя конкретната община, в която е разположен моят недвижим имот и да дам необходимата документация. Все пак трябва да имам предвид, че де факто за да ми бъде издадено удостоверение за данъчна оценка, е нужно все пак да съм платил частта ми от дължимия данък за съответния имот. Ако пък съм собственик заедно с други лица, трябва да съм заплатил само моята част от посочения данък, но в случай, че съм собственик на целия имот, трябва да съм платил дължимия данък изцяло.

Може да ми се издаде удостоверение за данъчна оценка и без да съм заплатил предвидените такси и данъци към общината или държавата, но само при положение,че сложа подписа си на специална декларация, в която да декларирам че такива задължения съществуват, а също така и съгласието си потенциалният купувач на имота за продан да даде част от сумата по договора за покупка, съгласно на на задълженията ми (публични) до момента на сключване на договора, по съответната сметка в общинския или държавния бюджет.
Не е нужно директното участие на другите съсобственици в цялостната процедура по получаване на документа за направена данъчна оценка, и съответно изобщо не е нужно да представям пълномощни или други документи, с които реално да доказвам съгласието или участието на другите собственици в тази процедура.

Трябва да имам предвид, че това удостоверение, ако е издадено до 31 юли, е валидно до същия ден на следващата година, но в случай, че удостоверението е издадено след 30 юли, валидността му е единствено до края на годината, в която е издадено. При всяко положение, когато данъчните задължения за дадения имот са изплатени в целият им размер и този факт е отбелязан в удостоверението, валидността му е до края на годината, през която дефакто е издаден.

Заради характера на конкретната услуга за даване на удостоверение за оценка (данъчна) – тя се предоставя от администрацията на съответната община, в която е имота, размерът на дължимите такси и данъци се дефинира от съвета на общината. Затова е необходимо да проверя в сайта на съответната община или пък на място, при работниците от общинската администрация, за размера на необходимите данъци и такси.

Срокът, в който общината трябва да ми издаде документа за оценката, е две седмици от подаване на заявлението и другите необходими документи. посетете нашия сайт